Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene Voorwaarden en Huisreglement


    § 1 Boeking en reserveringsbevestiging

    § 2 Betalingscondities

    § 3 Aankomst en vertrek

    § 4 Vakantiewoning

    § 5 Verblijf

    § 6 Annulering

    § 7 Annulering door de verhuurder

    § 8 Aansprakelijkheid van de verhuurder

    § 9 Geldigheid documenten

    § 10 Recht

    § 11 Algemene bepalingen

§ 1  Boeking en reserveringsbevestiging

Voorkeuren en wensen ten aanzien van uw reservering en verblijf kunt u per email richten aan info@rurhaus.de of geeft u telefonisch aan. De minimum reservering is voor 3 nachten.

Indien we de woning in de door u aangegeven periode ter beschikking kunnen stellen, ontvangt u van ons een email waarin we de reservering bevestigen en u de rekening sturen. De reservering is met onze bevestigingsemail én na ontvangst van de aanbetaling (zie ook §2) rechtsgelding.

 

§ 2 Betalingscondities

De aanbetaling van 25% van de totale som dient binnen 3 werkdagen voldaan te zijn op onze bankrekening of per Paypal. Het resterende bedrag dient bij aankomst contant of per Paypal voldaan te worden.


Indien de aanbetaling niet binnen 5 werkdagen na het verzenden van de bevestigingsemail is ontvangen dan zijn wij gerechtigd de reservering zonder verdere opgaaf van redenen te annuleren. De gehele kosten van het betalingsverkeer draagt de klant. Dat wil zeggen dat alleen netto bedragen overgemaakt kunnen worden waarbij de kosten van betalingsverkeer voor ontvanger en afzender in zijn geheel voor rekening van de betalende komen. Wij accepteren uitsluitend bankbetaling, contante betalingen en betalingen met Paypal. Wij accepteren geen cheques, bankkaarten en kredietkaarten.

 

§ 3 Aankomst en vertrek

De woning staat vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de reservering ter beschikking. Indien u later dan 18.00 aankomt dan dient u dit vooraf telefonisch of per email aan te geven. De sleutel neemt u in Hammer op het adres van de woning in ontvangst.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de woning niet stipt om 15.00 op de aanreisdatum betrokken kan worden.


Op de vertrekdatum dient de woning uiterlijk om 10.00 uur voormiddags verlaten te worden. De verhuurder behoudt zich voor een vertrek dat na 10.00 uur plaats heeft, in rekening te stellen. De woning dient bij vertrek bezemschoon achtergelaten te worden. Het serviesgoed, het bestek, pannen en andere keukegerei dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden. De wasmachine en de vaatwasmachine dienen leeg te zijn evenals de vuilnisbakken en de koelkast.

 

§ 4 Vakantiewoning

De vakantiewoning wordt door de verhuurder in een schone toestand met volledige inventaris overgedragen. In het geval de gast tekortkomingen vaststelt of merkt dat er zaken niet in goede staat verkeren, dan dient deze daarvan de huurder onverwijld in kennis te stellen.

De huurder is aansprakelijk voor de door hem of zijn medereizenden veroorzaakte schade aan de woning, de inventaris, de inrichting of schade op het terrein. Hieronder vallen uitdrukkelijk schade aan serviesgoed, meubels, bodembekleding, wandbekleding en apparaten. Tevens zijn verloren gegane sleutels uitdrukkelijk voor kosten van de gast.

De inventaris dient met zorg behandeld te worden en dient uitsluitend de vakantiewoning. Handdoeken en beddegoed mogen niet buiten het huis genomen worden. De huurder is aansprakelijk voor zijn medereizenden. Bij wederrechtlijk gebruik van de woning, bij onderhuur, bij overbezetting, bij huisvredebreuk, etc. alsook indien niet (tijdig) de volle huurprijs betaald is, kan de overeenkomst zonder enige opzegtermijn opgezegd worden. In zulks geval blijft de reeds voldane huur bij de verhuurder.


In het geval dat er een aansprakelijkheidsverzekering of reisverzekering van de huurder voorhanden is dienen schades direct aan de betreffende verzekering gemeld te worden. De verhuurder dient op de hoogte gesteld te worden van de naam van de verzekeraar alsmede polisnummer en adres van de verzekeraar. 

 

§ 5 Verblijf

De vakantiewoning mag uitsluitend door de in de reservering aangegeven personen gebruikt worden. In het geval dat de woning door meer personen als overeengekomen gebruikt wordt, dient hiervoor een extra vergoeding betaald te worden en heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst zonder enige opzegtermijn op te zeggen.

Onderhuur of overdracht van de huur aan derden is niet toegestaan.


De huurder verklaart door middel van de aanbetaling van de huur de algemene voorwaarden te aanvaarden evenals het huisreglement - indien en voor zover dit voorhanden is.


Indien de huurder de algemene voorwaarden en of het huisreglement niet in acht neemt dan is verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn te beëindigen. De huurder heeft in zulks geval geen recht op restitutie van het reeds betaalde of enige schadevergoeding.

 

§ 6 Annulering

Het door onvoorziene omstandigheden niet aanreizen dient onverwijld schriftelijk of per email aan de verhuurder gemeld te worden. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum is het annuleringsbedrag gelijk aan de aanbetaling. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de aankomstdatum berekenen wij de volledige huur. Het staat de huurder in zulks geval vrij een vervangende huurder te zoeken. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

 

§ 7 Annulering door de verhuurder

In het geval dat de verhuurder genoodzaakt is, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden die de verhuur van de woning onmogelijk maken, beperkt de aansprakelijkheid zich tot een restitutie van de reeds door huurder betaalde kosten. De verhuurder zal in zulks geval niet aansprakelijk zijn voor schadevergoeding, reiskosten of overnachtingskosten.

Annulering door de verhuurder kan na de aankomst zonder inachtneming van een opzegtermijn plaats vinden in het geval de huurder zich in een mate wederrechtlijk of storend gedraagt dat dit een annulering van de overeenkomst rechtvaardigt.

 

§ 8 Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is aansprakelijk in zoverre het goed koopmansgebruik betreft voor de ordentlijke ter beschikking stelling van het verhuurde object. Aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld het uitvallen van elektriciteit, water en verwarming alsmede schade en voorvallen als gevolg van natuurgeweld en overmacht wordt uitgesloten.

 

§ 9 Geldigheid documenten

Andere dan in deze overeenkomst aangehaalde overeenkomsten bestaan niet. Mondelinge afspraken worden niet gemaakt. Deze algemene voorwaarden zijn geaccepteerd met het doen van de aanbetaling.

 

§ 10 Recht en overgangsbepaling

In het geval dat een van de hiervoor beschreven condities niet rechtsgeldig is, dan wordt deze door een nieuwe conditie vervangen zodra deze gepubliceerd is. De overige condities blijven daardoor onaangeroerd en ook onverkort geldig.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het recht van de Duitse Bondsrepubliek.


§ 11 Algemene bepalingen

De klant verklaart zich met het verwerken van zijn persoonlijke gegevens akkoord in zoverre dat deze als doel heeft tot een huur en huurovereenkomst te komen.


Huisdieren mogen niet meegebracht worden.


Het is niet toegestaan binnen te roken. Roken is slechts toegestaan op het terras voor de woning.